Elállási Jog


Elállási jog
Az elállási jog gyakorlásának menete :
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleW tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzeije (a továbbiakban Fogyasztó).
A terméknek, több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatoi terméknek, aFogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számítoi Wzennégy (14) napon belül a szerződéstől indoklás nélkül elállhat.
A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja, és a termék átvételének napja közöm időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.
Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát köteles elektronikus levél útján a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetei elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta elői elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározoi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
Mindkét esetben a Szolgáltató haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának beérkezését.
Az elektronikus úton beérkezei elállást érvényesíteinek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül elküldi a Szolgáltatónak.
Elállás esetén a Fogyasztó köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató közponW raktárának címére (1037. Budapest Bécsi út 567. ) indokolatlan késedelem nélkül, de legalább az elállási nyilatkozatának közlésétől számítoi 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartoinak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte elői elküldi a terméket.
A termék a Szolgáltató részére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéiel visszaküldöi csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta egyértelműen, hogy azt visszaküldte: a keiő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
A visszatérítés minden esetben a Fogyasztó által megadoi számlaszámra történő visszautalással történik. Az elállási nyilatkozat beérkezése után a Szolgáltató minden esetben felveszi a Fogyasztóval a kapcsolatot és pontosítja az elállás folyamatát, annak részleteit.
A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezei értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és a szükséges, rendeltetésszerű használatot meghaladó használat miai következei be.
A visszaküldött áru ellenértékét az Eladó köteles a csomag kézhezvételétől számított 14 napon belül visszajuttatni a Vevőnek. Az ellenérték visszajuttatása kizárólag banki átutalással történik. Elállás esetén az Eladó az átvett vételár, szolgáltatási díj után kamatot nem fizet.
A Fogyasztót nem illeti meg az elállás joga :
Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó kifejezei, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Fogyasztó tudomásul veie, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszW.
Olyan termék, vagy szolgáltatás esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolhat, a 14 napos elállási határidő alai is lehetséges ingadozástól függ.
Olyan nem előre gyártoi termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezei kérésére állítoi elő a Szolgáltató, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak.
Póthajak esetén 14napos pénzvisszafizetési garanciát vállalunk. A vásárló elveszíti a garanciát a póthaj felhasználása, festése, szőkítése, dauerolása, színezése, a keratin vágása és a póthaj egyéb vegykezelése után. Ez esetben minőségromlás és higéniai okok miatt a terméket cserélni, visszavenni nem áll módunkban.
A termék átvételét követő 14 napon túl bejelentei elállás esetén.
7. Szavatosság 7.1.Kellékszavatosság
A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően.
Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az átvétel időpontjától számítoi 2 éves elévülési határidő alai érvényesítheW szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Felhasználó már nem tudja érvényesíteni.
Nem a Fogyasztóval kötöi szerződés esetén a Felhasználó az átvétel időpontjától számítoi 1 éves elévülési határidő alai érvényesítheW szavatossági igényeit.
A Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet javítást, vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül a Vásárló által választoi igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Felhasználó nem kérte, illetve nem kérheie, úgy igényelheW az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére a Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíiathatja, vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat.

Választoi kellékszavatossági jogáról a Felhasználó egy másikra is áiérhet, az áiérés költségét azonban a Felhasználó viseli, kivéve, ha indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adoi okot.
A Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számítoi két (2) hónapon belül közölni.
A Felhasználó közvetlenül a vállalkozással szemben érvényesítheW kellékszavatossági igényét.
A teljesítést (vagyis a kiszállítást, átvételt követő) követő 6 hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha evélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen. A Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönW, vagyisbizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezei. Ennek alapján a Szolgáltató nem köteles a Felhasználó kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a hiba oka, a termék nem rendeltetésszerű használatának következménye. A teljesítést követő 6 hónap elteltével azonban a bizonyítási teher megfordul, vagyis vita esetén a Felhasználónak kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.
Termékszavatosság :
Termékszavatosság kizárólag ingó dolog (termék) hibája esetén merülhet fel. Ez esetben a Fogyasztónak minősülő Felhasználó – választása szerint – a 7.1. pontban meghatározoi jogát vagy termékszavatossági igényét érvényesítheW.
Termékszavatosság igényként a Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adoi írásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét a Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számítoi 2 éven belül érvényesítheW. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
A Felhasználó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Felhasználónak kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezeisége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleW tevékenysége körében gyártoia, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Ugyanazon hiba miai kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem lehet érvényesíteni. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve javítoi részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.